Patronatul Asociația Producătorilor și Importatorilor din Industria de Publicitate

 • Telefon: 0722 809 006
 • Email: birou@apiip.ro

Statut APIIP

 

STATUTUL

Patronatului Asociatiei Producatorilor

si Importatorilor din Industria de Publicitate

 

CAPITOLUL I - DENUMIREA, SEDIUL, DURATA

 

Art.1. Patronatul va avea denumirea de  Patronatul Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Industria de Publicitate- “PAPIIP”

Denumirea PAPIIP va putea fi modificata la propunerea Consiliului Director sau la initiativa oricarui membru al asociaţiei, cu votul Adunarii Generale.

ART.2. PAPIIP are caracter de organizatie nonguvernamentala, persoana juridica de drept privat, independenta, apolitica, non profit, infiintata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern Nr.26 din 31.01.2000.

Art.3.  In toate actele, anunturile, publicatiile si altele asemenea care sunt emise de PAPIIP se va indica denumirea completa a acesteia, urmata de indicarea sediului si numarului din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub care a fost inregistrată.

Art.4. Sediul PAPIIP  este in Bucuresti  str. Drumul Lunca Priporului nr. 140, Sector 3,

Sediul PAPIIP va putea fi schimbat prin hotararea Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, cu respectarea formalitatilor prevazute de Ordonantei de Guvern Nr.26 din 31.01.2000.

PAPIIP isi va putea infiinta filiale in orice localitate din Romania sau din strainatate, prin hotararea Adunarii Generale a PAPIIP, la propunerea Consiliului Director al PAPIIP, cu respectarea formalitatilor prevazute de Ordonanta de Guvern Nr.26 din 31.01.2000.

PAPIIP se poate asocia in scopul crearii unei federatii.

Art.5.  PAPIIP se constituie pe o perioada nelimitata de timp si isi va incepe activitatea la data inscrierii ei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

 

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTIVELE

 

Art.6.  PAPIIP are scopul de a promova si reprezenta interesele membrilor sai atat in Romania cat si in strainatate.

Art.7.  PAPIIP are urmatoarele obiective:

a)  Reprezentarea intereselor membrilor în faţa oricăror autoritati, persoane fizice sau juridice, române sau străine.

b)  Organizarea la intervale regulate de timp a unor intalniri de lucru ale membrilor.

c)   Informarea permanenta a membrilor asupra noutatilor aparute pe piata de profil (produse noi, firme noi, evenimente organizate de diverse companii sau agentii de publicitate, calendare expozitionale interne si internationale, licitatii, etc).

d)   Elaborarea  catalogului firmelor producatoare si importatoare din industria de profil din Romania, catalog ce se va distribui gratuit membrilor fondatori şi principalilor clienti din piata romaneasca.

e)   Incheierea acordurilor de cooperare bilaterala cu diverse asociatii similare din strainatate.

f)    Participarea cu stand de prezentare la principalele expozitii de profil din ţară şi strainatate, expozitii unde va promova imaginea si produsele firmelor membre ale PAPIIP precum si catalogul firmelor din industria de publicitate romaneasca.

g)   Organizarea participarilor colective ale membrilor interesati la expozitiile de profil din strainatate, in conditii avantajoase (prin incheierea unor parteneriate cu organizatorii de expozitii din Europa).

h)  Realizarea un site al PAPIIP cu link-uri catre site-urile membrilor.

i)   Emiterea unui buletin periodic cu informatii “proaspete” din piata, buletin ce va fi transmis membrilor si principalilor consumatori de publicitate prin posta sau e-mail.

j)   Promovarea imaginii si produselor membrilor in principalele publicatii de specialitate din strainatate.

k)  Crearea unei politici unitare a societăţilor care activează pe acest segment de piaţă.

l)   Furnizarea de informaţii către membrii asociaţiei despre societăţile comerciale din domeniu sau potenţiali clienţi, care reprezintă risc în relaţiile de afaceri. Informaţiile furnizate vor fi obţinute, păstrate, prelucrate şi transmise cu respectarea legislaţiei în vigoare.

m)   Organizarea anuală a Conferinţei Naţionale a Producătorilor şi Importatorilor din Industria de Publicitate.

n)    Participarea activă la elaborarea, modificarea şi adoptarea legislaţiei în domeniul publicităţii prin informarea şi sensibilizarea membrilor asociaţiei, ai societăţii civile şi a organelor cu competenţe în materie.

              Pentru a aduce la îndeplinire unele din obiectivele propuse, asociaţia îşi rezervă dreptul de a încheia contracte de colaborare cu persoane fizice şi juridice atestate din ţară şi din străinătate.

             Asociaţia poate subcontracta persoanelor fizice sau juridice abilitate, în baza unor hotărâri adoptate în acest sens de către Consiliul Director, diverse proiecte, programe sau activităţi în realizarea cărora se angajează, pe baza de selectie de oferte.

 

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL PAPIIP

 

Art.8.  Patrimoniul initial al PAPIIP este de 10.000.000 lei subscris si care va fi varsat dupa autentificarea actului constitutiv si a statutului de catre notar, patrimoniu care se va completa prin cotizatiile lunare ale membrilor, donatii ale persoanelor fizice si juridice, contribuţii legale, sponsorizări constând în bunuri mobile şi imobile, fonduri obţinute din ţară, străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice şi din orice mijloace prevăzute de lege.

Art.9.  Patrimoniul ulterior al PAPIIP se va forma din:

a)        Donatii, legate cu titlu universal sau particular ale persoanelor fizice si juridice, din România şi din străinătate

b)        sponsorizari,

c)         taxe de inscriere in PAPIIP,

d)        cotizatii ale membrilor,

e)         contributii in natura ale membrilor PAPIIP,

f)         bunuri mobile si imobile,

g)        dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale,

h)        titluri de valoare,

i)          tarife pentru executarea unor studii, programe, expertize şi a altor servicii potrivit scopurilor şi obiectivelor sale de activitate, pe baze contractuale, în condiţiile legii, prestate pentru membrii PAPIIP.

j)          subventii.

k)        Venituri obţinute din editarea şi comercializarea catalogului producătorilor şi importatorilor din industria de publicitate.

l)          Venituri obţinute din organizarea Conferinţei Naţionale a Producătorilor şi Importatorilor din Industria de Publicitate.

Fondurile banesti se pastreaza intr-un cont bancar apartinand PAPIIP.

Art.10.   Veniturile si cheltuielile efectuate de PAPIIP se evidentiaza conform legislatiei in vigoare si se supun anual aprobarii Adunarii Generale.

Gestiunea si evidenta resurselor financiare se face de catre contabilul autorizat cu care PAPIIP colaboreaza.

Controlul fondurilor si al patrimoniului, precum si al actelor care justifica investitiile banesti se efectueaza periodic, precum si la sesizare, de catre Comisia de Cenzori.

Art.11.   Veniturile PAPIIP vor putea fi folosite numai pentru indeplinirea scopului in care a fost infiintata.

Din aceste venituri, se pot acorda colaboratorilor si salariatilor prime pentru actiunile intreprinse si gratificatii anuale, prin hotararea Consiliului Director.

Art.12.   Acceptarea subventiilor, donatiilor, legatelor cu titlu universal sau particular ale persoanelor fizice si juridice,  sponsorizarilor, se va face de catre Consiliul Director, cu votul majoritatii membrilor acestui organ de conducere.

Art.13.   Patrimoniul reprezinta garantia pentru indeplinirea obligatiilor PAPIIP.

Patrimoniul PAPIIP nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale membrilor PAPIIP. Un creditor personal al unui membru nu poate formula pretentii pentru rambursarea datoriei asupra sumelor sau donatiilor in natura facute de catre membru catre PAPIIP.

Art.14.    Exercitiul economic al PAPIIP incepe la 1 ianuarie al fiecarui an si se incheie la 31 decembrie, activitatea economico-financiara a acestuia desfasurandu-se pe baza bugetului de venituri si cheltuieli elaborat de Consiliul Director si aprobat de Adunarea Generala.

Incheierea exercitiului financiar prezentat de catre Consiliul Director, ulterior avizarii de catre Comisia de Cenzori, se aproba de catre Adunarea Generala a PAPIIP care da descarcare de gestiune.

Art.15.   PAPIIP efectueaza incasari si plati prin casieria proprie si contul propriu deschis la o banca, conform legislatiei.

 

CAPITOLUL IV - MEMBRII PAPIIP: DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

Art.16.   Poate deveni membru al  PAPIIP, pe baza liberei adeziuni, orice persoana juridica, care recunoaste si aplica prevederile prezentului statut, participand la realizarea activitatii organizatiei. Admiterea noilor membri va fi condiţionată de existenţa a cel puţin unei recomandări din partea unui membru care face deja parte din PAPIIP.

Art.17.   Pot fi membri colectivi ai PAPIIP acele formatiuni sau organizatii care fac dovada constituirii in mod legal si recunosc Actul constitutiv si Statutul acesteia.

Art.18.   Orice persoana juridica, care doreste sa devina membru al PAPIIP, trebuie sa nu fie membru al unei alte organizatii cu scopuri contrare PAPIIP, sa activeze in sectorul economic al industriei de publicitate, sa depuna o cerere tip si hotararea asociaţilor/actionarilor societatii respective privind inscrierea in PAPIIP, o copie de pe Certificatul Unic de Inregistrare, sa achite taxa de inscriere si cotizatia anuala. Taxa de înscriere este in cuantum de 300 de euro (trei sute euro) pentru membrii fondatori, iar pentru membrii care adera ulterior va fi de 400 de euro (patru sute euro). Cotizatia a fost stabilita pentru primul an de activitate la 350 de euro (trei sute cincizeci de euro). Plata cotizatiei va fi efectuata semestrial, prima transa a cotizatiei urmand a fi achitata in termen de doua saptamani de la inregistrarea PAPIIP in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Cererea de aderare a noilor membri se inainteaza Consiliului Director, care va decide prin hotărâre asupra acordării statului de membru asociat persoanei juridice semnatare a cererii.

Art.19.   PAPIIP are trei categorii de membri: fondatori, asociati si de onoare.

Calitatea de membru se dovedeste cu diploma de membru eliberata de catre conducerea PAPIIP.

Membrii fondatori sunt membrii semnatari ai prezentului statut, autentificat de notarul public, identificati conform actului de asociere anexat, care face parte integranta din Statutul PAPIIP.

Art.20.   Membrii asociati sunt toti cei care adera ulterior momentului infiintarii PAPIIP.

Art.21.   Pot deveni membri de onoare ai PAPIIP orice persoane fizice romane sau straine, cu merite deosebite in orice domeniu al vietii economice sau culturale din tara sau strainatate. Calitatea de membru de onoare este un titlu onorific ce se acorda intr-un cadru festiv, in prezenta tuturor membrilor PAPIIP, pe baza hotărârii Consiliului Director.

Calitatea de membru de onoare nu implica plata vreunei cotizatii catre PAPIIP.

Art.22.    Calitatea de membru fondator al PAPIIP si cea de membru asociat se pot pierde prin:

 • Retragere voluntara;
 • Neplata cotizatiei anuale, in urma a doua somatii succesive efectuate la interval de 15 zile;
 • Excluderea hotarata de catre Adunarea Generala;
 • Efectuarea oricaror acte si actiuni care contravin prezentului statut si intereselor PAPIIP;

Calitatea de membru de onoare se pierde prin renuntare sau retragerea acestei calitati de catre Consiliului de Director.

Membrii pot fi exclusi din PAPIIP in urmatoarele cazuri :

-   nu pastreaza confidentialitatea actiunilor si hotararilor adoptate in cadrul PAPIIP care au caracter confidential;

-   aduc prejudicii morale sau materiale PAPIIP;

-   in alte cazuri care vor fi stabilite ulterior in Regulamentul de ordine interioara ;

Masura excluderii poate fi luata de catre Adunarea Generala, cu majoritate de voturi (50%+1 dintre membrii prezenti la sedinta), in baza unui referat intocmit de catre Consiliul Director in urma unor cercetari prealabile.

Membrii care se retrag  pierd orice drept asupra patrimoniului sau a veniturilor rezultate din activitatea PAPIIP.

Art. 23. Drepturile  membrilor PAPIIP:

-    sa prezinte propuneri privind organizarea PAPIIP pentru indeplinirea scopului propus;

-    sa aleaga si sa fie aleşi in organele de conducere ale PAPIIP;

-    sa participe la dezbaterile si manifestarile PAPIIP;

-   sa recomande noi membri, in vederea primirii lor in PAPIIP;

Art. 24.  Obligatiile membrilor PAPIIP:

-   sa respecte hotararile organelor de conducere ale PAPIIP;

-   sa nu intreprinda nimic din ceea ce ar putea avea drept consecinta lezarea imaginii PAPIIP sau producerea unui prejudiciu material PAPIIP sau celorlalţi membri ;

-   sa achite cotizatia si taxa de inscriere.

  

CAPITOLUL V - ORGANIZARE, ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE

 

Art.25.  PAPIIP are urmatoarea structura organizatorica:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Presedintele
 • Comisia de Cenzori

 

A.)CONSILIUL DIRECTOR

 

Art.26.  Consiliul Director este organul executiv al PAPIIP, care decide in problemele curente si operative ale acestUia, prin votul majoritatii membrilor sai, in afara cazurilor prevazute de lege ori de prezentul Statut.

Art.27.  Ca organ de conducere operativa a organizatiei, Consiliul Director aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale, luand masurile ce se impun in acest sens.

Art.28.  Consiliul Director este alcatuit din 3 membri, alesi in functie, individual, de catre Adunarea Generala, cu majoritate de voturi (50%+1 dintre membrii prezenti la sedinta), componenta acestuia fiind urmatoarea:

1) Presedinte - dl. Zsolt Rudnyanszky , administrator al J & J Group Srl - Bucuresti

2) Vicepresedinte - Lavinia Pop, administrator al firmei Pin Plus Pin Srl - Bucuresti

3) Vicepresedinte - Stefan Axinte,  administrator al firmei It Genetics Srl – Bucuresti.

Presedintele va fi ales la urmatorul mandat dintre cei doi vice-presedinti.

Presedintele isi alege dintre membrii activi echipa cu care doreste sa conduca PAPIIP.

 

Art.29. Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare, lunar. Presedintele sau cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul membrilor de drept pot convoca, respectiv solicita, convocarea de sedinte extraordinare ale acestuia.

Art.30. Presedintele organizatiei prezideaza sedintele acestui organism de conducere, la care pot participa, fara drept de vot, insa si alte persoane, la invitatia presedintelui.

Art.31. Sedintele Consiliului Director sunt statutar intrunite in conditiile participarii a 2/3 (doua treimi) din numarul membrilor sai. In cazul in care acest cvorum nu este intrunit sedinta se suspenda, urmand a fi reconvocata la o data ulterioara, in cel mult 10 zile de la data primei sedinte. La cea de-a doua sedinta, deciziile se iau indiferent de numarul participantilor.

Art.32. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director adopta hotărâri in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare, cu votul majorităţii simple a membrilor care-l compun. De regula votul este deschis, membrii Consiliului putand hotari, cu majoritate simpla, ca votul sa fie secret.

Art.33. Actele elaborate de Consiliul Director vor fi semnate de presedinte si contrasemnate de cel puţin doi vicepresedinti si de responsabilul vizat de respectivele acte. Actele nesemnate de presedinte sunt nule de drept si de facto.

Art.34. Dezbaterile Consiliului Director se consemneaza intr-un proces verbal, aprobat si semnat in conditiile similare sedintelor Adunarii Generale, proces-verbal ce va fi transmis si membrilor asociati.

Art.35. Consiliul Director are urmatoarele atributii si indatoriri:

a)   Asigura conducerea operativa a PAPIIP.

b)   Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale, luand masurile necesare, ce sa impun in acest sens.

c)    Urmareste modul in care se respecta drepturile si indatoririle membrilor organizatiei, prevazute in prezentul Statut si emite decizii in acest sens.

d)   Coordoneaza activitatea intre sesiunile Adunarii Generale si intocmeste programul general de activitate.

e)   Gestioneaza patrimoniul PAPIIP, intocmeste bugetul si efectueaza executia bugetara, conform hotaririi Adunarii Generale a Asociatilor.

f)    Elaboreaza si propune regulamentele de ordine interioara.

g)   Reprezinta PAPIIP, prin intermediul presedintelui la nivel national si international.

h)   Pe baza unei selectii de oferte, hotărăşte subcontractarea către persoane fizice sau juridice abilitate a diverse proiecte, programe sau activităţi în realizarea cărora se angajează.

i)   Incheie acorduri, aliante, uniuni cu alte organizatii similare, ligi, formatiuni social-obstesti, culturale si de alta natura, din tara si strainatate.

j)   Decide asupra modului de actiune in situatii exceptionale.

k)  Stabileste sarcinile fiecarui membru din componenta sa.

l)   Incheie acte juridice in numele si pe seama PAPIIP.

m)  Propune Adunarii Generale adoptarea de amendamente la prezentul Statut.

n)  Propune cenzorii din Comisia de Cenzori, in vederea aprobarii acestora de catre Adunarea Generala a PAPIIP.

o)  Indeplineste orice alte atributii incredintate de Adunarea Generala.

 

Art.36.  Durata mandatului Consiliului Director este de 2 (doi) ani.

 

B.) PRESEDINTELE:

 

Art.37. Presedintele PAPIIP este membru si presedinte al Consiliului Director.

Art.38. Presedintele PAPIIP reprezinta membrii acesteia si vegheaza la respectarea Statutului, a regulamentelor si a celorlalte acte normative care reglementeaza activitatea membrilor, precum si la desfasurarea normala a acestei activitati.

Art.39. Presedintele este ales prin vot egal, direct si liber exprimat, de catre Adunarea Generala. Alegerile se bazeaza pe prezentarea de candidaturi si propuneri. Este declarat ales candidatul care a intrunit, la primele alegeri, majoritatea de voturi ale alegatorilor. In cazul in care nici unul din candidati nu a intrunit aceasta majoritate se organizeaza noi alegeri intre primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute la primele alegeri. Noile alegeri se vor organiza in termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la primele alegeri, fiind declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi. Alegerea presedintelui se va face conform regulamentului in vigoare.

Art.40. Prin statut s-a decis numirea  Preşedintelui al asociaţiei pentru un mandat de 2 (doi) ani in persoana d-lui. RUDNYANSZKY ZSOLT BOTOND

Presedintele va fi ales la urmatorul mandat dintre cei doi vice-presedinti.

Presedintele isi alege dintre membrii activi echipa cu care doreste sa conduca PAPIIP.

Art.41.  In timpul exercitarii mandatului, presedintele nu poate indeplini o alta functie, în asociaţiile a caror activitate  poate dăuna obiectivelor şi intereselor membrilor  PAPIIP.

Art.42.  Presedintele indeplineste urmatoarele atributii:

a)  Conduce si armonizeaza activitatea PAPIIP.

b)  Este presedintele Consiliului Director, functie prin care exercita drepturile si isi asuma obligatiile rezultate din calitatea de persoana juridica a PAPIIP.

c)  Exercita controlul asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale PAPIIP, fiind si ordonator de credite.

d)  Elaboreaza sau aproba proiectele ordinii de zi, convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director.

e)  Semneaza hotararile si deciziile adoptate de Adunarea Generala si Consiliul Director, celelalte acte elaborate de acestea, precum si procesele verbale ale sedintelor.

f)   Sprijina activitatea celorlalti membrii care compun Consiliul Director.

g)  Indeplineste oricare alte atributii prevazute in Statut sau incredintate de Adunarea Generala.

h)     Raspunde pentru buna si corecta functionare a PAPIIP.

Presedintele poate delega, prin dispozitie speciala, unele din atributiile sale unuia din vicepreşedinţi, atat pentru perioadele de absenta, cat si in mod permanent.

Art.43.  Pentru intreaga sa activitate presedintele PAPIIP raspunde numai in fata Adunarii Generale.

Art.44.  In cazul savarsirii unor fapte grave, prin care se incalca prevederile prezentului Statut, a regulamentelor sau a celorlalte acte normative care reglementeaza activitatea membrilor, presedintele organzitatiei poate fi suspendat din functie de catre Adunarea Generala prin votul a 50%+1  dintre membrii prezenti la sedinta. Presedintele trebuie sa dea acesteia explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.

Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin 1/3 (o treime) din numarul membrilor Adunarii Generale, sau a Consiliului Director si se aduce neintarziat la cunostinta presedintelui. Daca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 5 zile se organizeaza o sedinta pentru demiterea presedintelui, care poate fi demis prin votul a cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul total al participantilor la Adunarea Generala.

Art.45.  Presedintele poate fi sanctionat in urmatoarele cazuri:

 • Favorizarea unui grup de membri (demitere).
 • Abuzarea de atribuţiile funcţiei in dauna intereselor organizatiei sau in scopul promovarii intereselor personale (demitere).
 • Orice decizie abuziva luata fara consultarea Consiliului Director (demitere).
 • Absentarea nemotivata, de 3 ori de la sedintele PAPIIP (demitere).
 • Utilizarea patrimoniului si resurselor PAPIIP in scopuri personale/contrare acestuia;

Art.46.  Vacanta functiei de presedinte intervine in caz de demisie, de demitere din functie, de incompatibilitatea sau imposibilitatea definitiva a exercitarii atributiilor sau in caz de deces. In termen de 10 zile de la data la care a intervenit vacanta functiei de presedinte, Consiliul Director va organiza alegeri pentru un nou mandat de presedinte.

Art.47.  Daca functia de presedinte devine vacanta, ori daca presedintele este suspendat din functie sau se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura de catre unul dintre vicepreşedinti ales cu majoritate de voturi de către membrii în funcţie ai Consiliului Director prezenti la sedinta.

Art.48.  Daca persoana care asigura interimatul functiei de presedinte savarseste fapte grave prin care se incalca prevederile prezentului Statut, a regulamentelor sau celorlalte acte care reglementeaza activitatea membrilor, se aplica prevederile art.43, 44 si art.45.

Art.49. In activitatea sa, presedintele va fi sprijinit de ceilalti membrii ai Consiliului Director. Acestia vor putea fi convocati, de catre presedinte, ori de cate ori se apreciaza ca este necesar.

Art.50. Presedintele este obligat sa convoace Consiliul Director sau Adunarea Generala, daca situatia o impune, in sedinte extraordinare. In caz de extremă urgenţă el va consulta membrii Consiliului Director si se va conforma deciziei luate in comun, dar va raspunde personal pentru aceasta decizie.

 

C.) COMISIA DE CENZORI:

 

Art.51.  Comisia de cenzori reprezinta organul de control economic si financiar al APIIP format din trei membri. Durata mandatului membrilor acestei comisii este de 2 (doi) ani.

Art.52.  Atributiile cenzorilor:

 • Verifica administrarea si gestionarea fondurilor financiare si a bunurilor materiale ale PAPIIP.
 • Verifica modul in care este administrat patrimoniul PAPIIP.
 • Verifica documentele financiar-contabile ale PAPIIP.
 • Prezinta Consiliului Director rapoarte, dari de seama anuale sau ori de cate ori este nevoie asupra activitatii desfasurate si asupra situatiei financiare a PAPIIP.
 • Participa fara drept de vot la sedintele Consiliului Director.
 • Indeplinesc orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.53.  Organele de conducere si administratie ale PAPIIP sunt obligate sa puna la dispozitia cenzorilor toate actele pe care le detin, ori de cate ori li se va cere.

 

D.) ADUNAREA GENERALA:

 

Art.54.  Adunarea Generala a membrilor PAPIIP reprezinta organul suprem de conducere al acestuia, fiind constituita din totalitatea membrilor de drept ai sai.

Fiecare membru de drept dispune de un singur vot, iar dreptul de vot poate fi exercitat prin reprezentare in baza unei imputerniciri semnata si stampilata de reprezentantul legal al persoanei reprezentate.

Art.55.   Adunarea Generala are urmatoarele atributii si competente:

a)   Discuta, adopta si modifica, conform vointei exprimate prin vot, Statutul si proiectele de lucru ale PAPIIP, controlând si modul de indeplinire al acestora.

b)  Asigura conducerea generala a PAPIIP, stabileste strategia si obiectivele generale ale acestuia.

c)   Alege, votul a 50%+1 dintre membrii prezenti la sedinta, membrii Consiliul Director.

d)  Stabileste cuantumul cotizatiei anuale.

e)  Aproba modalitatile de constituire a fondurilor PAPIIP.

f)   Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si se ocupa de incheierea exercitiului financiar anual.

g)  Decide asupra formelor de convocare a sedintelor sale, a modului de votare, precum si a cvorumului si majoritatii cu care se vor lua hotararile.

h)  Controleaza activitatea si gestiunea organelor de conducere, administratie si control.

i)   Decide asupra numirii conducerii sau altor organe de administratie si control, determinand totodata si atributiile acestora.

j)   Revoca individual sau colectiv mandatele membrilor organelor de conducere, administratie si control, cand prin culpa si actele lor ar periclita interesele generale ale PAPIIP.

k)   Adoptă decizia de excludere a unui membru, in baza unui referat intocmit de catre Consiliul Director in urma unor cercetari prealabile.

l)   Orice alte atributii prevazute de lege sau statut.

 

Art.56. Toate actele care nu sunt atribuite prin Statut sau Actul Constitutiv organelor de conducere, adminstratie si control, apartin de drept Adunarii Generale, care le va exercita conform Statutului.

Art.57. Adunarea Generala functioneaza in sedinte ordinare, convocate semestrial. Ea va putea fi convocata si in sedinte extraordinare, de cate ori este nevoie, la initiativa Consiliului Director sau la initiativa a cel putin 1/3 (o treime) din membrii care au achitat cotizatia la zi.

Art.58. Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, prin notificare scrisa individuala, adresata si expediata fiecarui membru de drept.

Art.59. Ordinea de zi trebuie sa fie stabilita cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii, in cazul sedintelor ordinare si cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii, in cazul celor extraordinare.

Art.60. Deciziile vor putea fi statutare numai daca vor fi raspuns convocarii jumatate plus unu (majoritatea absoluta) din numarul membrilor de drept. La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta din numarul celor prezenti.

Art.61. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, se semneaza obligatoriu de catre presedinte, sau persoana desemnata de acesta, si de catre membrii Consiliului Director prezenti la sedinta.

Art.62. Dreptul de initiere a proiectului de hotarari apartine presedintelui sau unui grup de 5 membri de drept ai PAPIIP.

Art.63. Dezbaterile din cadrul sedintelor Adunarii Generale sunt prezidate de catre presedinte, fiind consemnate intr-un proces verbal, aprobat si semnat de catre acesta si contrasemnat de ceilalti membrii ai Consiliului Director prezenti la sedinta.

Art.64. La propunerea Consiliului Director sau a 1/3 (o treime) din totalul membrilor sai, Adunarea Generala poate hotari organizarea unor comisii de ancheta sau speciale, care vor functiona cu un anumit scop si obiect de activitate. Componenta, modul de lucru, atributiile, sarcinile si competenta acestora se stabilesc prin actul de infiintare si organizare. Asupra activitatii desfasurate, aceste comisii prezinta rapoarte Adunarii Generale sau, dupa caz, Consiliului Director, la termenele stabilite sau la finalizarea scopului si obiectului pentru care au fost organizate.

Art.65. Deciziile pentru dizolvarea PAPIIP sau pentru transformarea scopului social, sunt valabile dacă întrunesc votul favorabil a doua treimi din totalul membrilor de drept.

Art.66. Propunerile sau actele facute in scris, fara deliberare, vor avea puterea de decizie, daca vor fi semnate de totalitatea membrilor Adunarii Generale.

 

 

 

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI ASOCIAŢIEI

Art. 67. Modificarea Actului constitutiv sau a Statutului se face pe baza propunerii Consiliului Director si pe baza aprobarii Adunării Generale, prin votul a două treimi din numărul membrilor acestora,  prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Modificarea Actului constitutiv sau a Statutului poate fi initiata de catre Presedinte, la propunerea Consiliului Director, precum si la initiativa a cel putin o treime (1/3) din numarul membrilor de drept. Prevederile si dispozitiile prezentului statut se vor completa cu prevederile dreptului comun in materie.

Modificarile Actului constitutiv sau ale Statutului PAPIIP vor fi supuse, prin grija Presedintelui, verificarii si aprobarii instantei judecatoresti. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de Actul adiţional în formă autentificată, semnat de către Presedinte.

Demersurile pentru modificarea Actului adiţional sau a Statutului şi de înscriere a modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, se întreprind de către Consiliul Director, printr-o persoană desemnată în acest sens.

 

CAPITOLUL VI - FORME DE PROTEST

 

Art.68. PAPIIP  are dreptul la toate formele de protest prevazute de Constitutie si alte acte normative, cu respectarea procedurii legale.

Negocierile asupra revendicarilor sau formelor de protest sunt de competenta Consiliului Director al organizatiei.

Art.69. PAPIIP isi declina orice responsabilitate cu privire la actiunile desfasurate de membrii sai, neorganizate de conducerea acesteia.

 

CAPITOLUL VII - INCETAREA ACTIVITATII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA PAPIIP.

 

Art.70.            Activitatea PAPIIP poate inceta prin acordul comun a două treimi din numărul total al membrilor Adunarii Generale sau prin dizolvare, in conditiile legii. Dizolvarea se produce in urmatoarele cazuri:

I.)     de drept:

a)      Cand scopul PAPIIP nu mai poate fi indeplinit.

b)     Cand obiectivele pentru care a fost creata nu au fost realizate sau in cazul in care resursele financiare sau fondurile au fost epuizate.

c)      Cand organele de conducere, administratie si control nu mai pot fi constituite in conformitate cu Statutul.

d)     Cand numarul membrilor va fi scazut sub limita fixata de Statut sau limita fixata de lege.

e)      Cand organele de administratie si control nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutul.

II.)      prin hotararea Judecatoriei sau Tribunalului, dupa caz:

a)      cand scopul sau actiunea PAPIIP a devenit ilicit(a), contrar bunelor moravuri, ordinii publice sau normelor statului de drept.

b)     Cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrar prevederilor Statutului si legilor in vigoare in domeniu.

c)      Cand PAPIIP, fara a fi autorizat, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat in prezentul Statut.

III.)  Cand deciziile Adunarii Generale sunt luate cu violarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive sau legii.

IV.)   Prin retragerea increderii si sprijinului ministerului de resort.

Art. 71. Dizolvarea este urmata de lichidare, care se va face de catre o comisie desemnata de Consiliul Director al PAPIIP, in cazurile de dizolvare prevazute de Art.66 alin.1. Destinatia bunurilor rezultate in urma lichidarii se va stabili de catre Consiliul Director. In caz de dizolvare de drept patrimoniul PAPIIP va fi lichidat conform art. 61-72 din Ordonanta nr.26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, iar bunurile vor fi donate sau atribuite unor organizatii nonguvernamentale cu activitate sau scop similar.

Bunurile rămase în patrimoniul asociaţiei, în caz de dizolvare, vor fi transmise prin donaţii către persoane fizice sau juridice de drept privat sau public cu scop identic.

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

Art.72.  Modul de functionare al PAPIIP, drepturile si indatoririle personalului se vor stabili ulterior, printr-un Regulament Intern de Functionare.

 

 

 

 


Abonare newsletter

Mă abonez

Alăturați-vă misiunii noastre de a schimba industria de publicitate.