Patronatul Asociația Producătorilor și Importatorilor din Industria de Publicitate

 • Telefon: 0722 809 006
 • Email: birou@apiip.ro

Politica de Confidentialitate - GDPR

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejam orice informații personale pe care le veți împărtăși cu noi, într-un mod adecvat. 

      Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. și numai în scopuri asociate activitatilor desfasurate de catre Patronatul Asociatia Producatorilor si Importatorilor din Industria de Publicitate (PAPIIP).

      Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile solicitate. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. 

      Accesarea conținutului de informatii de pe site-ului PAPIIP - http://www.apiip.ro/, este neingradit, informatiile pot fi acesate si vizualizate atat de dvs. cat si de alte persoane interesate. Colectăm, stocăm și folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile menționate în momentul introducerii lor și le păstrăm doar cât timp este necesar realizării acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate si modificate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. 

       Datele furnizate în cererea dvs. de inscriere in asociatie sunt accesate de cei care prelucrează datele în vederea realizării scopului de prelucrare a datelor și/sau de specialiștii care oferă suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de funcționarea și întreținerea sistemului tehnic. Nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal altora decât dacă:

 • se impune pentru a vă oferi serviciul solicitat și v-am informat în detaliu în această privință;
 • considerăm cu bună-credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară, în mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente în vigoare;
 • ni se solicită de către autoritățile în drept;
 • se impune pentru a depista și a preveni o fraudă, din motive tehnice sau de securitate.

       Folosind site-ul patronatului PAPIIP, vă dați consimțământul ca noi să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți exclusiv pentru scopurile menționate. În nicio împrejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar în schimbul unei sume de bani vreo informație cu caracter personal furnizată de dvs.

       DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

       Ori de câte ori prelucrăm date cu caracter personal, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate în permanență în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate. Aveți următoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea PAPIIP o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., PAPIIP poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către PAPIIP a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; PAPIIP va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea PAPIIP ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar PAPIIP are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine PAPIIP în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; PAPIIP va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea PAPIIP restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite PAPIIP să verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (3) PAPIIP nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale PAPIIP prevalează asupra drepturilor dvs.; PAPIIP va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către PAPIIP, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la PAPIIP la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de PAPIIP pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

       Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Drumul Lunca Priporului 140, Sector 3, București si adresa de email la birou@apiip.ro


Abonare newsletter

Mă abonez

Alăturați-vă misiunii noastre de a schimba industria de publicitate.